Výzva na predkladanie ponúk do verejného obstarávania SOV-09-ppz-05

 

V Ý Z V A

na predkladanie ponúk do verejného obstarávania podprahovej zákazky  na kúpu tovarov so spisovou značkou SOV-09-ppz-05 :

„ Spoločenské   obleČenie  pre  štátnu  športovú  reprezentáciu  pre  Slovenský  olympijský  výbor. “

(podľa §  7 ods. písm. b) , bod 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní)

1. Verejný obstarávateľ (osoba  podľa §  7 zákona o verejnom obstarávaní) :

Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava

IČO: 308 11 082

Tel.:  02/49256101

Fax:  02/49256102

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Feketeová
Tel. č.: 02/ 49 25 61 13

Fax: 02/ 49 25 61 02
E-mail: office(zavináč)olympic.sk

www.olympic.sk

2. Predmet  zákazky: Zabezpečenie spoločenského oblečenia pre štátnu športovú reprezentáciu pre SOV .

3. Typ zmluvy: Rámcová dohoda na kúpu tovarov.

4. Názov predmetu zákazky:

Spoločenské oblečenie pre štátnu športovú reprezentáciu pre SOV so spisovou značkou : SOV-09-ppz-05.

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa nepovoľuje..

6. Opis predmetu zákazky:

Viď príloha tabuľky : ženy a muži spoločenské oblečenie

7. Miesto dodania tovarov:

Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava, pokiaľ v objednávke nebude uvedené iné.

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Viď bod 6/v opise predmetu zákazky

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

Predpokladaný objem v roku je približne 50 000 EUR.  Finančný  objem je len informatívny.

9. Možnosť predloženia variantných riešení:

Neumožňuje sa

10. Trvanie zmluvy:

Od 24. 6. 2009 do 24. 6. 2011 .

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Z nenávratného finančného príspevku poskytovaného pre SOV  z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR. Lehota splatnosti faktúr je do 14 dní odo dňa ich doručenia.

12. Podmienky účasti uchádzačov:

Osobné postavenie preukáže predložením dokladov uvedených v § 26 ods. 2. zákona o verejnom obstarávaní a to:

§ 26 ods. 2 písm. e):
12.1. Doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou,
živnostenské oprávnenie - živnostenský list alebo koncesná listina alebo výpis zo živnostenského registra,
výpis z obchodného registra,
iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov.
12.2 Preukázanie finančného a ekonomického postavenia
/§ 27, ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a to:

vyjadrením banky - banková informácia


Poznámka :

Udávame vzor vystavenia bankovej informácie, avšak nemusí byť presne dodržaná vzhľadom k tomu, že každá banková inštitúcia má vlastné predpísané tlačivo alebo ho vystaví na základe odporúčania verejného obstarávateľa /v tomto prípade osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní/, vyjadrenie banky (bánk) o schopnosti plniť finančné záväzky, v originálnom vyhotovení alebo úradne overenú fotokópiu a čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky.

Vyjadrenie banky nesmie byť staršie 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky.
Musí obsahovať údaje :

  • od ktorého roku je spoločnosť klientom banky,
  • či mesačné zostatky na účte sú trvalo kreditné,
  • či uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky v nepovolenom debete, ak bol, uchádzač predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo,
  • že  v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár
  • že jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie

 

12.3. Technická alebo odborná spôsobilosť/§ 28 ,ods. 1 písm. g) zákona  o verejnom obstarávaní .

Uchádzač čestným vyhlásením potvrdí odbornú spôsobilosť,  že  je  schopný zabezpečiť predmet zákazky na uvedené komodity. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané  štatutárnym zástupcom uchádzača, ktorého podpis musí byť overený u notára.

    1. Zoznam úspešne splnených zmlúv za posledné 3 roky .


Poznámka :

Všetky predložené doklady podľa bodov 12. 1. až 12. 3. musia byť originály, alebo úradne overené kópie. Doklady, pre ktoré je stanovená lehota ich platnosti zákonom o verejnom obstarávaní musia byť aktuálne, pravdivé a úplné, pokiaľ nie je v texte uvádzané inak.

Doklad 12.4. podpísaný štatutárom spoločnosti nemusí byť overený u notára.

 

13. Podmienky získania súťažných podkladov :

Po predložení uvedených dokladov v bode 12.

Termín vydávania , resp. odosielania súťažných podkladov : 15.5. 2009  do 16.00 hod.

14. Lehota a miesto podávania žiadosti o účasť : t.j. lehota na predkladanie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov:

Dátum: 12. 5. 2009 do 10.00 hod.
Miesto: Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08  Bratislava 3

15. Otváranie a posúdenie žiadostí o účasť /neverejné/:

Dátum: 12. 5. 2009 o 13.00 hod.
Miesto: Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08  . Bratislava 3

16. Lehota a miesto na predkladanie ponúk s ponukami uchádzačov:

Dátum: 8. 6. 2009 do 10.00 hod.
Miesto: Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08  Bratislava 3

17. Otváranie ponúk /verejné pre záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti/

Dátum: 8. 6. 2009 o 13.00 hod.
Miesto: Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08  Bratislava 3

18. Kritérium na hodnotenie ponúk a spôsob hodnotenia ponúk:

Najnižšia cena

19. Dátum odoslania výzvy:
Bratislava  28. 04. 2009

 

 

 

Autor:

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY PJONGČANG 2018 (9. – 28. februára 2018)

Exkluzívny partner

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partner

Dodávatelia

Mediálni partneri

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenie cookies.
Súhlasím X