Výzva do súťaže na obstaranie zdravotníckeho zabezpečenia - redakčná oprava

Výzva na predkladanie ponúk do verejného obstarávania podprahovej zákazky na poskytnutie neprioritných služieb kategórie 25, podľa prílohy č. 3 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky : „ZDRAVOTNÍCKEHO Zabezpečenia A S TÝM Súvisiacich Služieb PRE OLYMPIONIKOV “ (podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní)
REDAKČNA OPRAVA Z 26.03.2009

1.Verejný obstarávateľ (osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní) :

Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava
IČO: 308 11 082
Tel.: 02/49256101
Fax: 02/49256102
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Feketeová
Tel. č.: 02/ 49 25 61 13
Fax: 02/ 49 25 61 02
E-mail: office(zavináč)olympic.sk
www.olympic.sk
2.Predmet zákazky:
Zdravotnícke zabezpečenie pre olympionikov
3.Typ zmluvy: Rámcová dohoda – inominatívna zmluva na poskytovanie služieb
4.Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícke zabezpečenie a s tým súvisiace služby pre olympionikov- spisová značka : SOV-09-ppz-03
5.Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa nepovoľuje.
6.Opis predmetu zákazky:

Poskytovanie základného zdravotníckeho zabezpečenia- dispečerská funkcia:

a/ Lekárske prehliadky – vyžaduje sa, aby v zdravotníckom zariadení boli telovýchovný lekár a všeobecný lekár. Vyžaduje sa, aby boli k dispozícii pre základné vyšetrenie športovca a zabezpečenie odborných vyšetrení, hospitalizácie a prípadnej operačnej liečby.

b / Preventívne prehliadky – vyžaduje sa, aby sa v zdravotníckom zariadení vykonávali preventívne telovýchovno-lekárske prehliadky. Vyžaduje sa, aby zdravotnícke zariadenie malo licenciu na túto činnosť.

c/ Stála služba pohotovosti na telefóne – vyžaduje sa, aby zdravotnícke zariadenie zabezpečovalo stálu pohotovosť na telefóne (24 hodín denne po celý rok) a v prípade akútnych stavov riešiť vyšetrenie a liečbu zverených športovcov v zmluvných zdravotníckych zariadeniach Slovenského olympijského výboru.

Poskytovanie špecializovaného zdravotníckeho zabezpečenia- dispečerská funkcia:

a/ Funkčná diagnostika – vyžaduje sa, aby v zdravotníckom zariadení bolo vybavenie na vykonávanie funkčnej diagnostiky, lekár a zdravotná sestra musia mať certifikát v tomto odbore a musia mať na to licenciu

b/ Diagnostika trénovanosti – vyžaduje sa, aby zdravotnícke zariadenie malo vybavenie na vykonávanie diagnostiky trénovanosti v ambulancii na bicyklovom ergometri, na bežiacom páse a výskokovom ergometri, prípadne aj iných ergometroch. V zdravotníckom zariadení musí byť zabezpečená aj diagnostika trénovanosti v teréne – a to prístrojovo aj personálne.

Monitorovanie výsledkov, evidencia a interpretácia zdravotného stavu športovca – vyžaduje sa, aby zdravotnícke zariadenie bolo vybavené vlastným (nie zdieľaným) chráneným softwérom na monitorovanie a evidenciu výsledkov vyšetrení športovcov. Tieto na požiadanie športovca musí mať kedykoľvek k dispozícii na využitie a zaslanie v elektronickej podobe. Zariadenie musí mať odborný personál na interpretáciu výsledkov – telovýchovného lekára a trénera – špecialistu (fyziológa), ktorý má odborné znalosti a skúsenosti s interpretáciou zistených výsledkov a ich využívaním pri zostavovaní tréningového plánu.

Logistická funkcia pri zabezpečení športových akcií vrátane zdravotného a materiálneho zabezpečenia – a to účasti na ZOH /Zimné olympijské hry/, OH /Olympijské hry/, ZOHM / Zimné olympijské hry mládeže/, OHM / Olympijské hry mládeže, EYOF / Európske mládežnícke olympijské festivaly/ a podobne.
Vyžaduje sa, aby zdravotnícke zariadenie malo skúsenosti s logistikou zdravotníckeho zabezpečenia športových podujatí doma aj v zahraničí. Musí vedieť zabezpečiť akciu zdravotníckym materiálom, liekmi a prístrojmi a na požiadanie taktiež odborným personálom.

7.Miesto poskytovania služby:
Zdravotnícke zariadenie , ktoré bude uvedené v objednávke obstarávateľa na predmet zákazky
8.Kategória služby: 25
9.Spoločný slovník obstarávania (CPV):
85100000-0 zdravotnícke služby
85111000-0 nemocničné služby
85111100-1 chirurgické nemocničné služby
85149000-5 lekárnické služby
85142100-7 fyzioterapeutické služby
85140000-2 rôzne zdravotnícke služby
85121200-5 služby lekárov špecialistov

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Predpokladaný objem výkonov v roku je približne na 300 športovcov v celkovom objeme 62 000 EUR. Počet športovcov a finančný sú len informatívne a nie sú pre verejného obstarávateľa v súlade s rámcovou dohodou záväzné.
10.Možnosť predloženia variantných riešení:
Neumožňuje sa
11.Trvanie zmluvy:
Od 2. 5. 2009 do vyčerpania limitu objemu podprahovej zákazky osoby podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
12.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Z nenávratného finančného príspevku poskytovaného pre SOV z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR. Lehota splatnosti faktúr je do 14 dní odo dňa ich doručenia.
13.Podmienky účasti záujemcov :
Osobné postavenie preukáže predložením dokladov uvedených v § 26 ods. 2. zákona o verejnom obstarávaní a to:
§ 26 ods. 2 písm. e):
13.1. Doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou,
živnostenské oprávnenie - živnostenský list alebo koncesná listina alebo výpis zo živnostenského registra,
výpis z obchodného registra,
iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov.
13.2 Preukázanie finančného a ekonomického postavenia /§ 27, ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a to:
vyjadrením banky - banková informácia

Poznámka :
Udávame vzor vystavenia bankovej informácie, avšak nemusí byť presne dodržaná vzhľadom k tomu, že každá banková inštitúcia má vlastné predpísané tlačivo alebo ho vystaví na základe odporúčania verejného obstarávateľa /v tomto prípade osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní/, vyjadrenie banky (bánk) o schopnosti plniť finančné záväzky, v originálnom vyhotovení alebo úradne overenú fotokópiu a čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky.
Vyjadrenie banky nesmie byť staršie 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky.
Musí obsahovať údaje :
od ktorého roku je spoločnosť klientom banky,
či mesačné zostatky na účte sú trvalo kreditné,
či uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky v nepovolenom debete, ak bol, uchádzač predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo,
že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár
že jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie

13.3. Technická alebo odborná spôsobilosť/§ 28 ,ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní .
Uchádzač čestným vyhlásením potvrdí odbornú spôsobilosť, že je schopný zabezpečiť predmet zákazky a má na danú službu, úkony odborne spôsobilé osoby. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, ktorého podpis musí byť overený u notára.
LICENCIA: Zariadenie doloží platnú licenciu na vykonávanie uvedených služieb predmetu zákazky a to od Ministerstva zdravotníctva SR alebo od VÚC . V súlade so smernicami Európskej únie pre voľný obeh služieb je uchádzač oprávnený predložiť za seba a za svoj zdravotnícky personál rovnaké licencie/ oprávnenia platné aj v inom štáte Európskej únie s tým , že pred podpísaním zmluvy je povinný uviesť svoje oprávnenia do súladu s požiadavky platnými v Slovenskej republike.
Uchádzač predloží licenciu na poskytovanie zdravotníckych služieb pre telovýchovného lekára /lekárov / a všeobecného lekára - /lekárov/
Z dokladu o oprávnení podnikať alebo iného relevantného dokladu, /napr. licencie zdravotníckeho zariadenia/, že uchádzač pôsobí na trhu v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb z oblasti telovýchovného lekárstva, minimálne tri roky, počítané od lehoty na predkladanie žiadosti o účasť.
Uchádzač predloží zoznam prístrojového vybavenia, ktoré má k dispozícii na poskytovanie zdravotníckych služieb, uvedených v časti 6. „Opis predmetu zákazky „ tejto výzvy. Minimálny štandard bicyklový ergonometer a bežiaci pás a výskokový ergonometer. Uchádzač uvedie obchodný názov zariadenia , jeho základné parametre a rok výroby.
Uchádzač predloží potvrdenie od dodávateľa/ alternatívne správcu informačného systému/ jeho softwéru na monitorovanie a evidenciu výsledkov športovcov, že tento softwér je v užívaní výhradne uchádzača. Ak tomu tak nie je, predloží rovnocenný doklad, že sú splnené všetky bezpečnostné opatrenie, ktoré zabránia, do neho môžu vstupovať iné než určené osoby pre monitorovanie a evidenciu výsledkov športovcov.
Uchádzač predloží doklad , že v jeho zdravotníckom zariadení alebo pre neho pracuje osoba určená na interpretáciu získaných zdravotníckych výsledkov z monitorovania a vyšetrenia, ktorý je tréner špecialista – fyziológ.
Uchádzač predloží doklad v zmysle zákona o verejnom obstarávaní , že poskytoval logistické zdravotnícke zabezpečenie športových podujatí alebo podujatí porovnateľného charakteru doma aj v zahraničí, vrátane zabezpečenia akcií zdravotníckym materiálom, liekmi a prístrojmi a na požiadanie taktiež odborným personálom. Minimálny štandard: Komplexné zabezpečenie štátnej športovej reprezentácie alebo inej s tým porovnateľnej skupiny osôb aspoň na troch akciách významného medzinárodného rozsahu . A ďalej rovnaké zdravotnícke služby aspoň na piatich akciách v zahraničí na úrovni majstrovstiev sveta a Európy alebo podobne významných akciách.

Poznámka :

Všetky predložené doklady podľa bodov 13. 1. až 13. 3. musia byť originály, alebo úradne overené kópie. Doklady, pre ktoré je stanovená lehota ich platnosti zákonom o verejnom obstarávaní musia byť aktuálne, pravdivé a úplné, pokiaľ nie je v texte uvádzané inak.

14.Podmienky získania súťažných podkladov :
Po predložení uvedených dokladov v bode 13.
Termín vydávania , resp. odosielania súťažných podkladov : 2. 4. 2009 do 16.30 hod.
15.Lehota a miesto podávania žiadosti o účasť : t.j. lehota na predkladanie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Dátum:1. 4. 2008 do 12.00 hod.
Miesto: Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 3
16. Otváranie a posúdenie žiadostí o účasť /neverejné/:
Dátum: 1. 4. 2009 o 14.00 hod.
Miesto: Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08 . Bratislava 3
17.Lehota a miesto na predkladanie ponúk s ponukami uchádzačov:
Dátum: 17.4. do 10.00 hod.
Miesto: Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 3
18.Otváranie ponúk /verejné pre záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti/
Dátum: 17.4. o 14.00 hod.
Miesto: Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 3
19.Kritérium na hodnotenie ponúk a spôsob hodnotenia ponúk:
Najnižšia cena
20. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ vo štvrtok 26. 03. 2009, 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie žiadosti o účasť, rozhodol o redakčnej úprave, ktorá spresnila podmienky účasti tým, že ich uviedla do súladu s časťou 6. “Opis predmetu zákazky”. Vzhľadom na túto skutočnosť verejný obstarávateľ rešpektuje právo záujemcov , ktorí čítali pôvodnú výzvu na obmedzenie prístupu k informáciám a preto v prípade, že záujemca predloží doklady presne podľa časti 13. “Podmienky účasti uchádzačov” pôvodnej výzvy, ktoré nebudú v súlade s redakčnou úpravou z 26.03. 2009 bude vyzvaný , aby do 7 dní po doručení požiadavky na doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti tieto doklady uviedol do súladu s touto výzvou. Toto právo budú mať všetci, ktorí predložili doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.
21. Dátum odoslania výzvy:
Bratislava 16. 03. 2009

Autor: SOV

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY PJONGČANG 2018 (9. – 28. februára 2018)

Exkluzívny partner

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partner

Dodávatelia

Mediálni partneri

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenie cookies.
Súhlasím X