Výzva do súťaže na obstaranie leteckej dopravy

Letecká preprava a s ňou spojené podporné dopravné služby súvisiace s prepravou osôb a ich potrebného vybavenia pre Slovenský olympijský výbor.
/Výzva do súťaže (spis užšej súťaže SOV-07-ppz - 03 letecká preprava pre Slovenský olympijský výbor, organizovaná ako podprahová zákazka/
1) Identifikácia obstarávateľa:
Slovenský olympijský výbor
Kukučínova 26
838 08 Bratislava 3
IČO: 30 811 082,
IČ DPH : SK 2020888529
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Feketeová
Tel. č.: 02/ 49 25 61 13
Fax: 02/ 49 25 61 02
E-mail: office(zavináč)olympic.sk
2) Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie:
Slovenský olympijský výbor
Kukučínova 26
838 08 Bratislava 3
3) Typ dohody :
Rámcová dohoda
4) Názov predmetu obstarávania:
Letecká preprava a s ňou spojené podporné dopravné služby súvisiace s prepravou osôb a ich potrebného vybavenia pre Slovenský olympijský výbor.
5) Opis predmetu obstarávania:
a/ zabezpečenie leteniek (rezervácia, nákup, doručenie) od leteckých spoločností pre členov Slovenského olympijského výboru a ním nominovaných osôb,
b/ zabezpečenie transportu osôb a ich potrebného vybavenia na letisko a z letiska ,
c/ poradenstvo a koordinácia pri objednávaní dopravných služieb (najmä leteniek), a to v cenách, termínoch a zmenách,
d/ spolupôsobenie pri riešení nezrovnalostí a zmenách leteckej dopravy,
e/ zabezpečenie nákladnej prepravy potrebného vybavenia (nadváha) vrátane nadrozmerných predmetov, najmä športových lodí (od 3 do 11,0 m) a športových strelných zbraní (do 2,0 m),
f/ zabezpečenie riešenia nadváhy bezhotovostnou platbou zástupcom spoločnosti alebo ním poverenou osobou,
g/ zabezpečenie osobnej prepravy do miesta odletu , najmä letisko Bratislava a Schwechat a z miesta príletu , najmä letisko Bratislava a Schwechat,
h /spolupôsobenie pri zabezpečovaní víz pre jednotlivcov alebo skupín,
i/ zabezpečenie plynulého prechodu transportu osôb a ich potrebného vybavenia na letisko a z letiska cez hraničný prechod.
Obstaranie leteckej prepravy do destinácií najmä :
A/ Olympijské hry Peking
B/ Nepravidelné lety :
Košice, Praha, Londýn, Vancouver, Frankfurt, Ženeva, Brusel, New York, Rím ako aj iných miest podľa požiadavky obstarávateľa – osoby podľa §7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
6) Nomenklatúra KP: 62. 10. 1
kód SSO : 62110000-6
7) Miesto poskytnutia služby:
Slovenský olympijský výbor
Kukučínova 26
838 08 Bratislava 3
8) Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:
Nie
9) Budú akceptované variantné riešenia?
Nie
10) Trvanie rámcovej dohody.
Od 20. marca 2007 do vyčerpania limitu objemu podprahovej zákazky.
11) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Preddavky poskytované nebudú. Obstarávateľ ako osoba podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zaplatí poskytovateľovi za uvedené služby bezhotovostne – bankovým prevodom na účet poskytovateľa v lehote do 14 dní po doručení faktúry.
12) Právna forma, ktorú má mať skupina vytvorená na poskytnutie služby, ktorej ponuka bude prijatá:
Právnické osoby, fyzické osoby.
13) Podmienky účasti týkajúce sa právneho postavenia:
a/ výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace (originál alebo overená fotokópia),
b/ preukázanie finančného a ekonomického postavenia /§ 27, ods.1 písm. a) vyjadrením banky-banková informácia
Poznámka :
Udávame vzor vystavenia bankovej informácie, avšak (ktorý má informatívny charakter), vzhľadom k tomu, že každá banková inštitúcia má vlastné predpísané tlačivo alebo ho vystaví na základe odporúčania verejného obstarávateľa /v tomto prípade osoby podľa § 7 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní/, vyjadrenie banky (bánk) o schopnosti plniť finančné záväzky, v originálnom vyhotovení alebo úradne overenú fotokópiu a čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky. Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky. Musí obsahovať údaje :
- od ktorého roku je spoločnosť klientom banky,
- či mesačné zostatky na účte sú trvalo kreditné,
- či uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky v nepovolenom debete, ak bol, uchádzač predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo,
- že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár
- že jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie
c/ čestným vyhlásením /§ 28 – technická alebo odborná spôsobilosť/, že uchádzač je schopný zabezpečiť predmet obstarania zákazky a má na danú službu, úkony odborne spôsobilé osoby. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom, ktorého podpis musí byť overený u notára,
d/ certifikát alebo iné oprávnenie na prístup do medzinárodných rezervačných systémov leteckých spoločností ( napr. IATA ). V prípade, že takýto doklad uchádzač nevlastní, pretože prístup k medzinárodnému rezervačnému systému mu je zabezpečený cez inú, napr. leteckú spoločnosť, potom predloží originál dokladu alebo úradne overenú kópiu udelenú tejto spoločnosti a súčasne je povinný predložiť zmluvu alebo iný doklad (nestačí dokument alebo údaj z internetu), ktoré mu prístupové práva tejto spoločnosti k rezervačnému systému leteniek zabezpečujú,
e/ preukázaním sa, že letecká spoločnosť, CK, letecká agentúra a pod. má minimálne 2 pobočky ( uviesť adresy, tel. čísla a kontaktné osoby v pobočkách),
f/ preukázaním sa, že letecká spoločnosť, CK, letecká agentúra a pod. v prípade výpadku rezervačného systému má možnosť zastúpenia v inej pobočke ( uviesť adresu, tel. číslo a kontaktnú osobu v pobočke),
g/ uchádzač alebo záujemca zabezpečí poskytovanie asistenčných služieb pri odletoch,
h/ uchádzač alebo záujemca zabezpečí v čase olympiády stálu službu aj po pracovnom čase a v čase pracovného pokoja a sviatkov leteckú prepravu vždy pre skupinu ako celok (nie po častiach), vrátane nadváhy, ktorú je potrebné prepravovať v tom istom lietadle alebo výnimočne paralelnou leteckou linkou tak, aby v dobe príletu cestujúcich si ju bolo možné bez zbytočného odkladu prevziať,
i/ flexibilita prístupu cez rezervačný systém leteckých spoločností, CK, leteckých agentúr a pod., lietajúcich do požadovaných destinácií, to znamená, že uchádzač má možnost prístupu k rezervačnému systému leteckej spolocnosti, ktorou budú operované lety a je túto službu schopný zabezpečovať 24 hodin denne, - poskytovať informácie (zmeny, obsadenosť liniek a pod.) nezávisle od pracovnej doby leteckej spolocnosti, (uchádzač predloží zmluvu s danou leteckou spoločnosťou),
j/ forma rezervácie, objednávok, doručovania leteniek
· uchádzač poskytne Slovenskému olympijskému výboru/ďalej len SOV/ rezerváciu a cenu cestovného lístka ihneď po obdržaní detailnej informácie o požiadavke na destináciu, spôsob prepravy a mená cestujúcich telefonicky alebo e-mailovou formou,
· uchádzač vystaví cestovný lístok po doručení písomnej, pečiatkou a podpismi opatrenej objednávky SOV najneskôr do troch pracovných dní, pokiaľ v rámcovej dohode a v objednávke nebude stanovené inak,
· uchádzač poskytne elektronickú letenku alebo cestovný lístok e-mailom a originál letenku alebo cestovný lístok sa zaväzuje doručiť na adresu SOV v dohodnutom termíne.
14) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
I. časť : Letenky na OH Peking
1. Konečná cena letenky do Pekingu a späť pre jednu osobu 0.40
2. Cena za prepravu 1 kg nadváhy do Pekingu a späť 0.30
3. Lehota vystavenia letenky v dňoch pred odletom 0.20
4. Výška stornopoplatkov v % z ceny letenky po jej vystavení 0.10
II. časť : Individuálna letecká preprava jednotlivcov a skupín, vrátane zámoria.
1. Konečná cena letenky do uvedených destinácií a späť pre jednu osobu 0.40
2. Cena za prepravu 1 kg nadváhy do uvedených destinácií a späť 0.30
3. Lehota vystavenia letenky v dňoch pred odletom 0.20
4. Výška stornopoplatkov v % z ceny letenky po jej vystavení 0.10
15/ Rámcová dohoda
Upozornenie :
- v rámcovej dohode sa poskytovateľ služieb zaväzuje k tomu, že cena letenky bude totožná s cenou v ponuke, ktorú uchádzač predloží do súťaže /odchýlka v cene letenky bude musieť byt odôvodnená, pri odôvodnení sa akceptuje odchýlka 10-15% z ceny letenky, resp. dôvodom môžu byť nepredvídateľné objektívne príčiny, ktoré môžu vzniknúť zo strany leteckého prepravcu/
- v prípade nedodržania zmluvných podmienok v rámcovej dohode , ku ktorým sa úšpešný uchádzač zaviazal , má obstarávateľ právo vypovedať uvedenú dohodu.
16) Podmienky získania súťažných podkladov:
a/ Po predložení uvedených dokladov v bode 13. (Termín vydávania , resp. odosielania súťažných podkladov 1. marec 2007 do 16.00 hod.)
b/ Adresa: Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 3
c/ Výška, podmienky a spôsob úhrady za súťažné podklady sa nevyžadujú.
17) Podmienky predkladania dokladov (podmienok účasti uchádzačov):
a/ Lehota do: 28. februára 2007 do 10.00 hod
b/ Adresa: Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 3
18) Podmienky predkladania ponúk:
a/ Lehota do: 15. marca 2007 do 12.00 hod.
b/ Adresa: Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 3
c/ Jazyk alebo jazyky: Slovenský.
19) Otváranie obálok s predloženými dokladmi:
a/ Dátum: 28. februára 2007 o 12.00 hod.
b/ Miesto: Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 3
20) Dátum odoslania výzvy:
15. februára 2007
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Autor:

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY PJONGČANG 2018 (9. – 28. februára 2018)

Exkluzívny partner

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partner

Dodávatelia

Mediálni partneri

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenie cookies.
Súhlasím X