Uznesenia výkonného výboru Slovenského olympijského výboru v roku 2017

260. zasadnutie výkonného výboru SOV, Bratislava, 26. januára 2017

 
VV SOV schválil:
 • Zápis z 259. zasadnutia VV SOV.
 • Kontrolu úloh z 259. VZ SOV.
 • Zloženie športovej rady SOV nasledovne: predseda Peter Korčok (viceprezident SOV pre športy), členovia (v zátvorke je uvedené, koho zastupujú) - za SOV Roman Buček (športový riaditeľ), za SVŠ Richard Galovič (VŠC Dukla), Juraj Minčík (ŠCP), Martin Pavlík (NŠC), za kolektívne olympijské športy zástupca SFZ, Martin Kohút (SZĽH ), Jaroslav Holeša (SZH), Pavol Bagin (SBA), Ľubor Halanda (SFV), za zimné olympijské športy Tomáš Fusko (SZB), František Repka (SLA), Jozef Škvarek (SSZ), za letné olympijské športy Ivan Cibák (Slov. kanoistika), Ján Krišanda (SZJ, podpredseda rady ministra ŠVVŠ pre šport), Anton Siažik (SZBe), za neolympijské športy Daniel Granec (SZF) a ešte jeden člen bude doplnený, tajomník: pracovník športového oddelenia SOV.
 • Zloženie rady olympizmu SOV nasledovne: predseda Zdenko Kríž (viceprezident SOV pre olympizmus), členovia Martina Kohlová (komisia športovcov SOV), Dagmar Rajčanová (environmentálna komisia SOV), Monika Šišková (komisia SOV pre ženy a šport), Katarína Ráczová (KFP SOV), Viera Bebčáková (SOA), Zdenka Letenayová (SOŠM), Jozef Gönci (viceprezident SOV, dočasne poverený zastupovať SOA), Ivan Čierny (ZOK SR), za SOV Ivana Motolíková, Vladimír Miller (oddelenie olympizmu SOV), tajomníčka: Silvia Remiašová (oddelenie olympizmu SOV).
 • Zloženie výboru Slovenskej olympijskej akadémie nasledovne: predseda Pavel Ružbarský (dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity), podpredseda Ján Grexa, členovia členovia Miroslav Bobrík (kultúrna komisia), Viera Bebčáková (komisia výchovy a vzdelávania), Zdenka Letenayová (komisia kultúrneho dedičstva), Marián Vanderka (zástupca VV SOV, dekan FTVŠ UK Bratislava), Karol Görner (zástupca ZOK SR, dekan UMB Banská Bystrica), tajomník: pracovník oddelenia olympizmu SOV.
 • Zloženie výboru Klubu fair play SOV nasledovne: predsedníčka Katarína Ráczová, podpredsedníčka Janka Stašová, členovia Peter Buček (RTVS/Rádio Regina), zástupca KŠR SSN, zástupca o. z. Kalokagatia, zástupca ZOK SR - pedagóg, Veronika Vadovičová (SPV), zástupca Slovenského hnutia špeciálnych olympiád, tajomník: pracovník oddelenia olympizmu SOV.
 • Zloženie kuratória Slovenského olympijského a športového múzea nasledovne: predseda František Chmelár (čestný prezident SOV), členovia Ladislav Asványi (viceprezident SAZ), Miroslav Cipár (výtvarník), Peter Čanecký (vedúci katedry scénografie DF VŠMU Bratislava), Dušan Čaplovič (historik, poslanec NR SR), Peter Hyross (riaditeľ Mestského múzea v Bratislave, predseda Zväzu múzeí na Slovensku), Peter Maráky (historik, múzejník, pedagóg FiF UK Bratislava), Peter Osuský (podpredseda SSOŠZ, poslanec NR SR), tajomníčka: Zdenka Letenayová (riaditeľka SOV – SOŠM).
 • Zloženie múzejnej rady Slovenského olympijského a športového múzea nasledovne: predseda Zdenko Kríž (viceprezident SOV pre olympizmus), členovia Miroslav Bobrík (historik, pedagóg STU Bratislava), Daniela Čambalová (riaditeľka Západoslovenského múzea Trnava), Tomáš Černák (historik), Branislav Delej (predseda SSOŠZ), Zuzana Kollárová (archivárka Štátneho archívu v Prešove - pracovisko Poprad), Jan Lomíček (vedúci oddelenia dejín telesnej výchovy a športu, HM Národní museum Praha, ČR), Igor Machajdík (historik, Národné športové centrum), Ivana Motolíková (riaditeľka oddelenia olympizmu SOV), František Seman (historik, pedagóg FTVŠ UK Bratislava), Ľubomír Souček (manažér mediálnej komunikácie SOV), tajomníčka: Zdenka Letenayová (riaditeľka SOV – SOŠM).
 • Zloženie komisie na tvorbu zbierok Slovenského olympijského a športového múzea nasledovne: predseda Vladimír Turčan (archeológ Slovenského národného múzea v Bratislave), členovia Magdaléna Bekessová (riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade), Elena Kurincová (historička Múzea mesta Bratislava), Zdenko Kríž (viceprezident SOV pre olympizmus), Darina Salátová (SOŠM – Stála expozícia dejín lyžovania na Slovensku v Kremnici), poverený pracovník ekonomického oddelenia SOV, tajomník: Viliam  Karácsony (pracovník SOV – SOŠM).
 • Zloženie legislatívno-právnej komisie SOV nasledovne: predseda Peter Sepeši, členovia Marcel Blažo, Jaroslav Čollák, Miroslav Hlivák, Viktor Karel, Jaroslav Lovašš, Michal Rampášek, Žaneta Surmajová, Matúš Štulajter, Igor Šumichrast, Zuzana Zajíčková, Oliver Pravda, Stanislav Irsák, tajomník: Patrik Hrbek.
 • Zloženie lekárskej a antidopingovej komisie SOV nasledovne: predseda Roman Fano, Monika Bartošová (lekárka basketbalovej reprezentácie, SSTVL), Ján Berec (predseda zdravotnej komisie SVF), Žaneta Csáderová (riaditeľka ADA SR), Branislav Delej, predseda SSTVL), Milan Gašpárek (fyzioterapeut Physio-Medical, s.r.o.), Ján Grauzel (športový traumatológ Sportclinic, s.r.o.), Pavol Hajmássy (reprezentačný lekár SAZ), Ivan Macek (infektológ a pediater, lekár jun. repr. kanoistiky na divokej vode), Andrea Švrčková (predsedníčka zdravotnej komisie SZĽH), Vladimír Vachalík (internista, lekár VŠC Dukla Banská Bystrica), tajomník: Roman Buček (športový riaditeľ SOV).
 • Zloženie mediálnej a edičnej komisie SOV nasledovne: predseda Zdenko Kríž (viceprezident SOV pre olympizmus), členovia Ladislav Antal (TASR), Svetlana Barátová (RTVS/SRo), Gabriel Bogdányi (Šport), Tomáš Grosmann (predseda KŠR SSN), Oľga Hamadejová (RTVS/STV - šport), Ivan Janko (RTVS/STV – spravodajstvo), Soňa Lexmanová (SK PR Strategies), Zdenka Letenayová (SOV – SOŠM), Peter Pašuth (Šport, externe SITA), Stano Ščepán (RTVS/STV), Marián Šimo (voľný novinár), Boris Vanya (Sme), prizývaný: Mojmír Gaško (odborný pracovník SOV pre nové médiá, vizualizáciu a elektronickú komunikáciu), tajomník: Ľubomír Souček (manažér mediálnej komunikácie SOV).
 • Zloženie komisie zahraničných vzťahov SOV nasledovne: predseda Jozef Liba (generálny sekretár SOV), členovia Danka Barteková (členka MOV a zástupkyňa KŠ SOV), zástupca MZVaEZ SR, zástupca MŠVVaŠ SR, Ivan Štulajter (katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie UMB Banská Bystrica), Ľubor Halanda (člen VV SOV, SVF), Jozef Kliment (generálny sekretár SFZ), Anna Kirnová (SAZ), Ivor Lehoťan (SZB), Miroslav Haviar (Slovenská kanoistika), zástupca neolympijských športov Daniel Granec (florbal), tajomníčka: Petra Gantnerová (medzinárodný úsek SOV).
 • Zloženie environmentálnej komisie SOV nasledovne: predsedníčka Dagmar Rajčanová, členovia Alica Kučerová, Milan Boroš, Jaroslav Kompán, Kateřina Javorská, Adam Lehocký, Juraj Bobula, Alexandra Longová, tajomník: pracovník oddelenia olympizmu SOV.
 • Zloženie komisie SOV pre ženy a šport nasledovne: predsedníčka Monika Šišková (členka VV SOV), členovia Mária Mračnová, Anna Jašeková, Klára Urbanová, Angelika Révész, Oľga Kyselovičová, Igor Machajdík, Lenka Tlučáková, Jana Labudová, Ivana Motolíková  (riaditeľka oddelenia olympizmu SOV), tajomník: pracovník oddelenia olympizmu SOV.
 • Zloženie komisie neolympijských športov SOV nasledovne: predseda Daniel Líška (člen VV SOV, zástupca bojových športov – karate), členovia - zástupcovia loptových športov Dušan Noga (bejzbal, zároveň tajomník komisie), Daniel Granec (florbal), zástupcovia precíznych športov Samuel Koniar (biliard), František Jablonický (šach), zástupca silových športov Boris Mlsna (kulturistika, fitnes a silový trojboj), zástupca moderných športov Juraj Turan (frisbee) a doplnený bude zástupca vodného lyžovania, zástupca tanečných športov Stanislav Kočiš.
 • Zloženie ústredného štábu Olympijských festivalov Slovenska nasledovne: predseda Anton Javorka, členovia Imrich Kováč (Banskobystrický SK), Michal Nálepka (Bratislavský SK), Jozef Špilár (Košický SK), Mária Otottová (Nitriansky SK), František Marcinčin (Prešovský SK), Ľubica Kukučková (Trenčiansky SK), Anton Halenár (Trnavský SK), Eva Rovňanová (Žilinský SK), Dušan Sliva (ZOK SR).
 • Zloženie predstavenstva Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s., nasledovne: predsedníčka Eva Gažová, členovia Daniel Líška, Martin Kohút.
 • Zloženie dozornej rady Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s., nasledovne: predseda Marián Kukumberg, podpredsedníčka Lucia Veselská, členovia Štefan Rosina, Jozef Jurášek, Ľubor Halanda.
 • Návrh A. Siekela na novú Organizačnú štruktúru SOV.
 • Menovanie Gábora Asványiho za výkonného riaditeľa SOV s platnosťou od 1. 2. 2017.
 • Hostí SOV na zimnom EYOF 2017 v Erzurume nasledovne: Anton Siekel, Jozef Liba.
 • Pravidlo, že ak po schválení nominácie nastanú zmeny v nominácii, tieto zmeny sú oprávnení vykonať prezident SOV, generálny sekretár SOV a vedúci výpravy.
 • Dodatočne ZPC č. 1 - 2 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • Riadne ZPC č. 1 - 8 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • Návrh J. Gӧnciho na obsadenie funkcie olympijského atašé na olympijských podujatiach v rokoch 2017 – 2020 nasledovne: zimný EYOF 2017 Erzurum (Tur.) - Martina Halinárová (biatlon), letný EYOF 2017 Győr (Maď.) – Erik Vlček (rýchlostná kanoistika), alternatíva Jozef Lohyňa (zápasenie), ZOH 2018 Pjongčang (Kór. rep.) – Milan Jagnešák (boby), OHM 2018 Buenos Aires (Arg.) – Michal Martikán (vodný slalom), EH 2019 Minsk (Bielor.) – Dominik Hrbatý (tenis), alternatíva Slavomír Kňazovický (rýchlostná kanoistika), zimný EYOF 2019 Sarajevo (Bosna a Herceg.) – Walter Marx (sánkovanie), alternatíva Radoslav Židek (snoubording), letný EYOF 2019 Baku (Azerb.) – Jozef Krnáč (džudo), ZOHM 2020 Lausanne (Švajč.) – Anastasia Kuzminová (biatlon), OH 2020 Tokio (Jap.) – Jozef Gӧnci (športová streľba).
 • Návrh A. Siekela na zavedenie princípu, že vedúcimi slovenských olympijských výprav na všetkých podujatiach v olympijskom cykle 2017- 2020 budú zamestnanci športového oddelenia SOV.
 • Výpravu SR na XIII. zimný EYOF v Erzurume v nasledovnom zložení: Vedenie výpravy: vedúci Boris Demeter, zástupca Roman Hanzel, tlačový atašé Mojmír Gaško, lekár Igor Prekop, fyzioterapeut Igor Viszlay, olympijská atašé Martina Halinárová, ambasádorka EYOF Alexandra Longová. Biatlon: tréner a vedúci Jaroslav Kamenský, tréner Michal Mojžiš, servisman Juraj Valenty, športovci (6): Lukáš Ottinger, Viktor Slezák, Tomáš Sklenárik, Mária Remeňová, Veronika Haidelmeierová, Henrieta Horvátová. Krasokorčuľovanie: trénerka a vedúca družstva Hana Tӧcziková, športovci (2): Simon Fukas, Silvia Hugec. Beh na lyžiach: vedúci tímu, tréner a servisman Juraj Brugoš, tréner a servisman Branko Michalech, športovci (4): Kristián Klouda, Dominik Číž, Zuzana Šefčíková, Lucia Michaličková. Zjazdové lyžovanie: vedúci družstva a tréner Branislav Mažgút, trénmer Miroslav Bobrovský, športovci (4): Miroslav Jaroščák, Denis Mažgút, Zuzana Jakubčová, Andrea Šafáriková. Snoubording: vedúci družstva a tréner Tomáš Kotian, športovec (1): Tomáš Gerát. Skoky na lyžiach: vedúci družstva a tréner Tomáš Karoly, športovkyňa (1): Viktória Šidlová. Športtrek: vedúci družstva a tréner Igor Bodó, športovci (2): Sandra Trusová, Ema Zelinská. Ľadový hokej: manažér tímu Imrich Antal, hlavný tréner Viliam Čacho, asistent trénera Marko Milý, masér Miroslav Harvančík, športovci (20): Matej Bátory, Michal Vojvoda, Oliver Okuliar, Kristián Kováčik, Martin Faško-Rudáš, Sebastián Hudec, Matej Ilenčík, Róbert Džugan, Alexander Hvizdoš, Ján Sarvaš, Alexander Zekucia, Marcel Dlugoš, Ivan Hryzák, Dominik Šeliga, Oliver Turan, Adam Kobolka, Peter Melcher, Adam Pauliny, Oliver Miňko, Martin Vitáloš.
 
VV SOV zobral na vedomie:
 • Informáciu A. Siekela, že počnúc 261. zasadnutím VV SOV bude vždy na začiatku rokovania schválený overovateľ zápisu z rokovania, pričom táto funkcia bude medzi členmi VV SOV postupne rotovať.
 • Informácie A. Siekela a J. Libu o obsahu a výsledkoch ich cesty do sídla MOV v Lausanne.
 • Informácie A. Siekela a J. Libu o aktuálnych krokoch SOV v mediátorskej snahe pomôcť pri riešení kauzy štatútu reprezentanta v slovenskom lyžovaní a zosúladenia Stanov SLA so Zákonom o športe.
 • Informáciu A. Siekela o liste primátora mesta Banskiá Bystrica.
 • Informáciu A. Siekela o prvom rokovaní rady ministra ŠVVaŠ pre šport.
 • Informáciu M. Tótha o pripravovanom návrhu úpravy Štatútu komisie športovcov SOV.
 
VV SOV uložil:
 • Viceprezidentovi SOV J. Gӧncimu predložiť na 261. zasadnutie VV SOV aktuálnu informáciu o situácii okolo SAO. (Z: Gӧnci, T: 2. 3. 2017).
 • Sekretariátu SOV dať vyhotoviť menovacie dekréty pre všetkých členov rád, organizačných zložiek, komisií SOV a orgánov SOM, a.s. (Z: Liba, T: 24. 2. 2017).
 • Viceprezidentovi SOV J. Gӧncimu predložiť na 261. zasadnutie VV SOV návrh štatútu olympijských atašé na olympijských podujatiach. (Z: Gӧnci, T: 2. 3. 2017). 
 
 

261. zasadnutie výkonného výboru SOV, Bratislava, 2. marca 2017

 
VV SOV schválil:
 • J. Gӧnciho za overovateľa zápisu z 261. zasadnutia VV SOV.
 • Zápis z 260. zasadnutia VV SOV.
 • Kontrolu úloh z 260. VZ SOV.
 • Predložený návrh rozpočtu SOV na rok 2017.
 • Novú Organizačnú štruktúru SOV podľa priloženej schémy.
 • F. Chmelára, M. Mračnovú a V. Millera za členov poradného orgánu prezidenta SOV.
 • Dodatočne ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • Riadne ZPC č. 1 a 2  podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • Nové zloženie orgánov Nadácie SOV nasledovne: správca Anton Siekel, predseda správnej rady Dušan Guľáš, členovia správnej rady Zuzana Rehák Štefečeková, Ľubor Halanda, Juraj Minčík. Martina Kohlová, Katarína Ráczová a Jaroslav Rybanský, revízorka M. Jasenčáková.
 • Zloženie predsedníctva Slovenskej olympijskej akadémie nasledovne: predseda Pavel Ružbarský (dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity), podpredseda Ján Grexa, členovia Miroslav Bobrík, Viera Bebčáková (predsedníčka komisie výchovy a vzdelávania), zástupca VV SOV Marián Vanderka (dekan FTVŠ UK Bratislava), zástupca ZOK SR Karol Görner (dekan UMB Banská Bystrica).
 • Zloženie kolégia Klubu fair play SOV nasledovne: predsedníčka Katarína Ráczová (národná ambasádorka Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play), Janka Stašová (olympionička v hádzanej), zástupkyňa ZOK SR Tatiana Švecová (riaditeľka ŠG v Košiciach), zástupkyňa Slovenského hnutia špeciálnych olympiád Evy Lysičanová, zástupkyňa o.z. Kalokagatia Andrea Ristová, zástupca Slovenského paralympijského výboru Samuel Roško, Peter Buček, Miroslav Tomášik a Zuzana Wisterová (žurnalisti).
 • Členov športovej rady SOV Daniela Líšku (za neolympijské športy) a Petra Dedíka (za SFZ).
 • Členov komisie zahraničných vzťahov SOV Elenu Malíkovú (za MŠVVŠ SR), Elenu Mallickovú (za MZVEZ SR) a Alfonsa Jucka (ako experta).
 • Členku komisie neolympijských športov SOV Denisu Oravcovú (za Slovenský zväz vodného lyžovania).
 • Zámer kreovať tri pracovné skupiny - so zameraním na financovanie športu na Slovensku, športovú infraštruktúru a na prípravu strešnej organizácie slovenského športu.
 • Smernicu SOV o poskytovaní náhrad pri pracovných cestách.
 • Rozoslanie a zverejnenie výzvy SOV na podávanie návrhov na výročné ocenenia SOV za rok 2016 a vyznamenania SOV do termínu 26. 4. 2017.
 • Pozvanie jubilujúceho Kamila Haťapku na 262. zasadnutie VV SOV.
 
VV SOV zobral na vedomie
 • Hodnotiacu správu o účasti slovenskej výpravy na zimnom EYOF 2017 v Erzurume, predloženú B. Demeterom.
 •   Informáciu R. Bučeka o príprave na ZOH 2018 v Pjongčangu.
 • Informácie J. Gӧnciho o aktuálnej situácii okolo Slovenskej asociácie olympionikov.
 • Informáciu M. Šiškovej o seminári „Šport bez nočných mor“ v Prahe.
 
VV SOV odporučil:
 • Športovej rade SOV pripraviť návrh stanoviska k súčasnému stavu zimných športov v SR a odporúčaní pre zväzy aj pre MŠVVŠ SR na zlepšenie situácie v zimných športoch.
 
VV SOV uložil:
 • Predložiť návrh rozpočtu SOV na rok 2017, s doplneným porovnaním s rokmi 2016 a 2017, na schválenie na 52. VZ SOV. ( Z: Asványi, Lednická, T: 9. 6. 2017)
 • Dopracovať rozpočet SOM, a.s., na rok 2017 v duchu pripomienok, zosúladiť ho s rozpočtom SOV a zaslať písomne členom SOV minimálne týždeň pred 262. zasadnutím VV SOV.       (Z: Gažová, Asványi, Lednická, T: 30. 3. 2017).
 • Výkonnej riaditeľke SOM, a.s., predložiť na 262. zasadnutie VV SOV Organizačnú štruktúru SOM, a.s., aj jej náplň práce a návrh úpravy jej vzťahov a spolupráce so SOV. (Z: Gažová, T: 6. 4. 2017)
 
VV SOV poveril:
 • Prezidenta SOV vykonať v súvislosti so zmenou orgánov Nadácie SOV zmeny v Registri nadácií.
 • Prezidenta a výkonného riaditeľa SOV rokovaním s predsedom legislatívno-právnej komisie SOV o úprave úloh komisie v súvislosti s pripomienkami členov VV SOV. (Z: Siekel, Asványi, T: 6. 4. 2017).
 

262. zasadnutie výkonného výboru SOV, Bratislava, 6. apríla 2017

 
VV SOV zobral na vedomie:
• Informácie A. Siekela a J. Libu z ich marcovej ZPC do Kórejskej republiky a Japonska.
• Informáciu A. Siekela o odstúpení E. Gažovej z funkcie predsedníčky predstavenstva SOM, a.s., aj z pozície výkonnej riaditeľky SOM, a. s.
• Návrh rozpočtu SOM, a.s., na rok 2017 a Organizačnú štruktúru SOM, a.s.
• Informáciu A. Siekela o predstave o smerovaní SOV do roku 2020.
• Stanoviská členov VV SOV k potrebu výkladu aplikácie Zákona o športe v praxi.
• Informáciu J. Libu o výročnej trofeji MOV za rok 2017 s témou Sport beyond borders (Šport nad hranicami), návrhy na udelenie tejto trofeje treba predložiť na 263. zasadnutie VV SOV 4. mája 2017.
• Informáciu J. Libu o podpísaných dohodách o spolupráci SOV s Ruským olympijským výborom, Japonským olympijským výborom a s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.
• Informáciu J. Libu o  príprave III. ročníka golfového turnaja Slovak Olympic Golf Challenge 16. mája 2017 v novom areáli Sedin Golf Resort.
• Zvolenie Márie Jasenčákovej, Petra Tichého, Viliama Mjartana, Jaroslava Klusa a Jozefa Uchaľa za členov výkonného výboru ZOK SR.
• Informáciu M. Tótha o žiadosti cyklistickej olympioničky J. Števkovej, ktorá sa komisiu športovcov SOV obrátila so sťažnosťou na SZC, ktorý jej údajne kladie prekážky v športovej činnosti a v reprezentovaní SR.
• Informáciu J. Libu o dodatočnom posune zápasníka D. Musuľbesa vo výsledkovej listine OH 2008 z tretieho na druhé miesto a o probléme dodatočného doplatenia prémie za výsledok na OH zo strany SOV.
• Informáciu J. Gӧnciho o aktuálnej situácii okolo SAO.
• Informáciu A. Siekela o spracovaní Manuálu používania olympijskej symboliky.
 
VV SOV schválil:
• Petra Korčoka za overovateľa zápisu z 262. zasadnutia VV SOV.
• Zápis z 261. zasadnutia VV SOV.
• Kontrolu úloh z 261. VZ SOV.
• Návrh A. Siekela na vymenovanie G. Asványiho za nového predsedu predstavenstva SOM, a.s.
• Návrh na udelenie štátneho vyznamenania – Radu Ľudovíta Štúra I. triedy – Kamilovi Haťapkovi a Matejovi Tóthovi.
• Dodatočne ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.
• ZPC č. 1 - 9  podľa návrhu predloženého J. Libom.
• Gábora Asványiho za člena múzejnej rady SOŠM aj komisie na tvorbu zbierok SOŠM.
• Romana Benčíka a Borisa Čavajdu za členov športovej rady SOV namiesto R. Galoviča a M. Pavlíka.
• Organizačný a rokovací poriadok Klubu fair play SOV, Slovenskej olympijskej akadémie, aj rady olympizmu SOV, predložené G. Asványim.
• Štatút Združenia olympijských klubov SR, predložený Z. Krížom.
• Ivana Čierneho za predsedu ZOK SR na ďalšie funkčné obdobie.
• Upravený Štatút komisie športovcov SOV, predložený M. Tóthom.
 
VV SOV neschválil:
• Návrh Štatútu olympijského atašé, predložený J. Gӧncim.
 
VV SOV poveril:
• Prezidenta SOV vedením rokovaní o zjednotení slovenského športového hnutia pod SOV a predložením návrhu jeho modelu na 52. VZ SOV 9. júna 2017.
 
VV SOV uložil:
• Predložiť písomné návrhy na udelenie štátneho vyznamenania – Radu Ľudovíta Štúra I. triedy – Kamilovi Haťapkovi a Matejovi Tóthovi na MŠVVŠ SR. (Asványi, 4. 5. 2017).
• Výkonnému riaditeľovi SOV v spolupráci s legislatívno-právnou komisiou SOV vypracovať smernicu SOV o odmeňovaní športových úspechov na OH/ZOH. (Asványi, Sepeši, 1. 6. 2017)
• Pripraviť v súlade s pripomienkami VV SOV návrh Štatútu olympijského ambasádora. (Gӧnci, Kríž, Liba, 1. 6. 2017).
 
VV SOV odporučil:
• Predsedovi komisie športovcov M. Tóthovi obrátiť sa žiadosťou o riešenie podnetu J. Števkovej na ombudsmana SOV.263. ZASADNUTIE VÝKONNÉHO VÝBORU SOV, BRATISLAVA, 4. MÁJA 2017

 
VV SOV zobral na vedomie:
• Informácie A. Siekela a J. Libu o ich nedávnej návšteve Varšavy a rokovaním s predstaviteľmi Poľského olympijského výboru.
• Informácie A. Siekela a Z. Kríža o zasadnutí rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport.
• Informáciu P. Korčoka o zasadnutiach pracovných skupín športovej rady SOV so zameraním na financovanie športu, školský šport, strediská vrcholového športu a športovú infraštruktúru.
• Informáciu A. Siekela o postoji KŠZ SR k ambícii SOV zastrešiť celý slovenský šport.
• Informácie J. Libu o príprave 52. VZ SOV dňa 9. júna 2017.
• Informácie B. Demetera a J. Libu o príprave na XIV. letný EYOF 2017 v Győri.
• Informáciu R. Bučeka o príprave na ZOH 2018 v Pjongčangu.
• Informáciu R. Bučeka o potrebe predložiť do konca mája návrh štipendistov OS MOV smerom k OH 2020 v Tokiu.
• Informáciu J. Libu o jeho menovaní do komisie MOV pre ženy v športe.
• Informáciu A. Siekela o činnosti legislatívno-právnej komisie SOV.
• Predloženie žiadostí Slovenskej asociácie kulturistiky, fitnes a silového trojboja aj Slovenský zväz dráhového golfu o prijatie za členov SOV na 52. VZ SOV.
 
VV SOV schválil:
• Jozefa Jurášeka za overovateľa zápisu z 263. zasadnutia VV SOV.
• Zápis z 262. zasadnutia VV SOV.
• Kontrolu úloh z 262. VZ SOV.
• Program 52. VZ SOV dňa 9. júna 2017 nasledovne:
 1. Otvorenie - Siekel
 2. Informácia o zmene v  zastupovaní členov SOV - Liba
 3. Schválenie programu 52. VZ SOV, zápisnice z 51. VZ SOV a rokov. poriadku - Liba
 4. Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie - Liba
 5. Prijatie čestných členov SOV - Liba
 6. Správa prezidenta SOV - Siekel
 7. Jednotná športová organizácia - Siekel
 8. Informácia o príprave účasti SR na XXII. ZOH 2018 v Pjongčangu - Buček
 9. Diskusia
 10. Prestávka
 11. Výročná správa SOV/SOM/Nadácie SOV r.2016 - Asványi, Líška, Guľáš
 12. Správa DR SOV za rok 2016 - Kukumberg
 13. Správa DR SOM, a.s. za rok 2016 - Kukumberg
 14. Schválenie rozpočtu SOV na r. 2017 - Lednická
 15. Diskusia
 16. Správa mandátovej komisie
 17. Správa návrhovej komisie
 18. Záver - Siekel
• Návrh na ocenenie Tomáša Kovácsa výročnou trofejou MOV s témou Sport beyond borders.
• Laureátov výročných ocenení SOV za rok 2016 nasledovne: Trofej SOV – Matej Tóth, Cena Vladimíra Černušáka – Marián Kafka, Cena Jána Popluhára – Peter Mráz, Cena Matyldy Pálfyovej – Anna Blahutová a Jana Kuťková, Cena Miroslava Procházku – Stanislav Ščepán, Cena Pavla Schmidta – Ladislav a Peter Škantárovci, Cena Pavla Demitru – Veronika Velez Zuzulová, Cena Jána Zacharu – Róbert Valúch, Cena Bohumila Goliana – futbalový tím SR do 21 rokov, Cena Vincenta Lafka – Olympijský klub Šahy.
• Laureátov vyznamenaní SOV nasledovne: Zlatý odznak SOV – Štefan Pipa, František Hrúzik, Strieborný odznak SOV – Marián Linder, Peter Tichý, Ľubor Štark, Tomáš Grosmann, Bronzový odznak SOV – Libor Charfreitag st., Július Černický, Ján Štefánik, Dušan Gabáni, Peter Buček, Imrich Kováč, Dušan Sliva, Gabriela Hanuláková, Čestné uznanie SOV – Vlasta Nemcová, Ladislav Šandor, František Pitoňák, Mária Čamborová, Milan Pollák, Pavol Svrček, Mária Marcibálová, Pavel Oršula, Pavol Mečiar, Jozef Šoška, Medaila SOV – Martin Tešovič, Marta Pernišová-Pӧsová, Katarína Beňušková-Lamrichová, Plaketa SOV – Ján Nosko, Richard Raši.
• Predloženie návrhov na prijatie Jozefa Kšiňana a Antona Javorku za čestných členov SOV na 52. VZ SOV, schválenie automaticky znamená aj udelenie Zlatého odznaku SOV.
• Zmeny v Štatúte Národného pamätníka olympionikov, predložené G. Asványim.
• Dodatočne ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.
• ZPC č. 1 – 5 podľa návrhu predloženého J. Libom.
• Pavla Mutafova a Kristínu Czuczovú za nových členov správnej rady Nadácie SOV.
• Jozefa Libu za nového člena komisie SOV pre ženy a šport.

 
264. ZASADNUTIE VÝKONNÉHO VÝBORU SOV, BRATISLAVA, 1. JÚNA 2017
 
VV SOV zobral na vedomie:
• Informáciu A. Siekela o jeho aktivitách v máji 2017.
• Informáciu J. Libu o seminári EOV v Skopje a informáciu F. Chmelára o zasadnutí exekutívy EOV v Skopje.
• Informácie A. Siekela a J. Libu o príprave 52. VZ SOV.
• Informácie R. Bučeka a J. Libu o prípravách na ZOH 2018 v Pjoongčangu.
• Informáciu J. Libu o prípravách osláv 25. výročia SOV.
• Informáciu J. Libu o marketingovom seminári MOV 13. – 15. júna 2017 v Čilistove.
• Informáciu J. Libu o oceneniach Klubu fair play play SOV za rok 2016.
• Informácie A. Siekela a P. Korčoka o návrhoch pracovnej skupiny športovej rady SOV sa zameraním na financovanie športu.
• Informáciu Ľ. Součka o vyjdení časopisu SOV OLYMPIC.sk jar/leto 2017.
 
VV SOV schválil:
• Ľ. Halandu za overovateľa zápisu z 264. zasadnutia VV SOV.
• Zápis z 263. zasadnutia VV SOV.
• Kontrolu úloh z 263. VZ SOV.
• Návrh na mandátovú a návrhovú komisiu 52. VZ SOV v tomto zložení: predsedníčka Monika Šišková, členovia Tomáš Fusko a Anton Siažik.
• Andreja Máleka za držiteľa Ceny Ondreja Nepelu za rok 2016.
• Pavla Hurajta a Zuzanu Tomčíkovú za olympijských ambasádorov ZOH 2018.
• Zoznam kandidátov na štipendium OS MOV k OH 2020 v Tokiu nasledovne: Ján Volko, Martin Kučera (atletika), Andrea Podmaníková (plávanie), Romana Gajdošová (triatlon), Matej Poliak (džudo), Vanda Michalková (športové lezenie), Samuel Baláž (rýchlostná kanoistika), Simona Glejteková (vodný slalom), Barbora Mokošová (športová gymnastika), Dominik Imrich (karate), Veronika Sýkorová (športová streľba).
• Dodatočne ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.
• ZPC č. 1 – 4 podľa návrhu predloženého J. Libom.
• Štatút olympijského ambasádora, predložený J. Gӧncim.
 
VV SOV poveril:
• Prezidenta SOV A. Siekela a generálneho sekretára SOV J. Libu rokovaním s agentúrou Roko o zriadení Slovenského domu počas ZOH v Pjongčangu a prípravou zmluvy o ňom.

 

265. ZASADNUTIE VÝKONNÉHO VÝBORU SOV, BRATISLAVA, 30. JÚNA 2017

 
 
VV SOV zobral na vedomie:
 • Informáciu A. Siekela o jeho aktivitách v júni 2017.
 • Informáciu A. Siekela a J. Libu o 52. VZ SOV.
 • Informácie R. Hanzela o prípravách na letný EYOF 2017 v Győri.
 • Informáciu J. Libu o olympijskom marketingovom seminári v Šamoríne.
 • Informácie J. Libu o projekte Športová diplomacia v Prahe.
 • Informáciu k podujatiu Final Conference SUCCESS 13. 9. 2017 v Bratislave.
 • Informáciu o plánovanom stretnutí so zástupcami japonského mesta Gifu 6. júla 2017 v Bratislave.
 • Informáciu J. Libu o pozvánke na športovú konferenciu 13. – 14. júla v Tallinne.
 
VV SOV schválil:
 • D. Líšku za overovateľa zápisu z 265. zasadnutia VV SOV.
 • Zápis z 264. zasadnutia VV SOV.
 • Kontrolu úloh z 264. VZ SOV. 
 • Zloženia pracovnej skupiny na prípravu „Strechy slovenského športu“. Anton Siekel, (prezident SOV), Jozef Liba (generálny sekretár SOV), František Chmelár (čestný prezident SOV), Peter Korčok (viceprezident SOV), Jozef Gönci (viceprezident SOV), Zdenko Kríž (viceprezident SOV), Marián Kukumberg (predseda DR SOV), Daniel Líška (člen VV SOV), Boris Mlsna (zástupca neolympijských športov), Patrik Hrbek (odborný pracovník pre právne poradenstvo SOV).
 • Nomináciu výpravy SR na letný EYOF 2017 v Győri nasledovne:
 • Atletika 7+7+4
Ralík Maroš skok o žrdi
Beladič Samuel 100m
Konopka Miloslav hod kladivom
Paulíny Andrej 1500m
Havlík Marek 400m
Greguš Jaroslav vrh guľou, hod diskom
Matuščák Tomáš 200m
Vrecková Michaela vrh guľou, hod diskom
Kovačovicová Lenka 100m, 200m
Hanuliaková Petra hod oštepom
Gyomraiová Natália 100m pr.
Šišoláková Lucia 2000m pr.
Ácsová Paula 400m pr.
Ganobčíková Nikola hod kladivom
 • Náhradníci:
Jelínek Rastislav 100m
Straška Lukáš skok do diaľky
Drafi Karol 800m
Váleková Natália vrh guľou
Tvrdoňová Bibiana 100m pr., 200m
Holešová Natália 100m pr.
 • RT:
Kotala Lukáš vedúci tímu
Hanuliaková Eva tréner vrhy
Žňava Peter tréner šprinty
Pažák Peter tréner skok o žrdi
 • Cyklistika 3+3+3
Zelina Andrej časovka + hromadný štart
Sikora David časovka + hromadný štart
Gajdula Marek časovka + hromadný štart
Paulechová Radka časovka + hromadný štart
Knapcová Viktória časovka + hromadný štart
Záhorcová Simona časovka + hromadný štart
 • Náhradníci:
Bugár Marek časovka + hromadný štart
Horváthová Hana časovka + hromadný štart
 • RT:
Hikel David vedúci tímu
Špánik Juraj tréner
Švajdleník Vladimír technik
 • Džudo 6+3+2
Bánsky Bruno -55
Mlynarič Daniel -66
Ruttkay Miroslav -73
Mitrovič Filip -81
Turac Denis -90
Stromko Ľubomír +90
Halajová Alexandra -52
Szabóová Veronika -48
Geršiová Nina -70
 • Náhradníci:
Rafaj Jozef -55
Tӧrӧk Patrik -66
Barto Alex -73
Miková Viktória -57
 • RT:
Péterová Alexandra vedúca tímu, tréner
Pulc Libor tréner
 • Gymnastika 0+3+2
Bunce Chiara viacboj
Takáčová Karolína viacboj
Pýchová Kristína viacboj
 • Náhradník:
Dydi Sára viacboj
 • RT:
Krekáňová Katarína tréner
Kútik Stanislav tréner
Rozhodkyňa (1): Cerovská Zuzana
 • Kanoistika 3+3+2
Németh Richard K1 500, K2 200,500, K4 mix 200,500
Hvojník Martin K1 200, K2 200,500, K4 mix 200,500
Strýček Eduard C1 200, 500, C2 mix 200,500
Valová Lucia C1 200,500, C2 mix 200,500
Seregiová Karolína K1 500, K2 200,500, K4 mix 200,500
Jakubisová Romana K1 200, K2 200,500, K4 mix 200,500
 • Náhradníci:
Olexík Dominik C1 200, 500, C2 mix 200,500
Libai Zsolt K1 200, K2 200,500, K4 mix 200,500
Jankovská Kristína C1 200,500, C2 mix 200,500
Ďurišová Marcela K1 200, K2 200,500, K4 mix 200,500
 • RT:
Erban Róbert tréner
Ostrčil Marián tréner
 • Plávanie 4+8+3
Kalník Lukáš 100mVS,100mM,200mM,200mPP
Niedl Tomáš 100,200mP
Hraško Juraj 400mVS,100,200mZ
Kušík Alex 100mP,200mZ,200mPP
Potocká Tamara 50,100mVS,100mZ,100mM
Trníková Nikoleta 100,200mP,200,400mPP
Verešová Natália 200mP
Reindl Robin 200,400mPP
Cibulková Martina 100,200mVS
Vadovičová Nina 100mP
Kupčová Sabína 200,400,800mVS,100,200mM
Ripková Zora 50,400mVS
 • Náhradníci:
Kazimír Samuel Alexander 100mP
Nikolajová Sára 50mVS,100mP,200,400PP
 • RT:
Procházka Karel vedúci tímu
Božík Miloš tréner
Máčik Karol tréner
 • Tenis 2+2+2
Kaťuch Jakub single, double
Palovič Lukáš single, double
Čisovská Romana single, double
Méri Eszter single, double
 • Náhradníci:
Novanský Michal single, double
Duhl Laura single, double
 • RT:
Macko Ladislav tréner
Krta Pavol tréner
 • Vedenie 7:
Hanzel Roman vedúci výpravy
Demeter Boris zástupca vedúceho výpravy
Fano Roman lekár výpravy
Olaszová Dorottya fyzioterapeut, masér výpravy
Gaško Mojmír mediálny atašé (digitálne média)
Nestarcova Dominika marketing SOV
Vlček Erik olympijský ambasádor
 
 • Dodatočne ZPC č. 1 a 2 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • ZPC č. 1 - 5 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • Zloženie komisie na prípravu osláv 25. výročia založenia SOV nasledovne: Anton Siekel (prezident SOV), Jozef Liba (generálny sekretár SOV), Gábor Asványi (výkonný riaditeľ SOV), Ľubomír Souček (mediálny manažér SOV), František Chmelár (čestný prezident SOV), Ivana Motolíková (riaditeľka oddelenia olympizmu SOV), Zdenka Letenayová (riaditeľka SOV SOŠM), Vladimír Miller (čestný člen a bývalý viceprezident SOV), Mária Mračnová (čestná členka a bývalá podpredsedníčka SOV).
 • Predložený plán práce VV SOV na II. polrok 2017 nasledovne: 266. zasadnutie VV SOV - 7.september    2017, 267. VV SOV - 5. október 2017, 268. VV SOV - 9. november 2017, 269. VV SOV - 7. december 2017, 270. VV SOV: slávnostné zasadnutie pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenského olympijského výboru - 19. december 2017. 


266. ZASADNUTIE VÝKONNÉHO VÝBORU SOV, BRATISLAVA, 7. SEPTEMBRA 2017

 

VV SOV zobral na vedomie:

 

 • Informáciu A. Siekela o jeho aktivitách v júli, v auguste a v septembri roku 2017.
 • Hodnotiacu správu R. Hanzela o účasti výpravy Slovenskej republiky na XIV. letnom olympijskom festivale mládeže EYOF GYŐR 2017.
 • Informácie o aktivitách SOM, a.s. prednesené výkonným riaditeľom SOV G. Asványim.
 • Informácie o čerpaní finančných prostriedkov SOV prednesené výkonným riaditeľom SOV G. Asványim.
 • Informácie viceprezidenta SOV Z. Kríža o aktivitách oddelenia olympizmu.
 • Informácie o činnosti a plnení úloh pracovnej skupiny na prípravu „Strechy slovenského športu“ prednesené generálnym sekretárom SOV J. Libom.
 • Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o pripravovaných podujatiach a aktivitách k 25. výročiu SOV.
 • Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o voľbách do Komisie športovcov EOV.
 • Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o projekte Športová diplomacia.
 • Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o schválení kandidatúry A. Longovej na pozíciu Young Change Maker na OHM Buenos Aires 2018.
 • Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o výzve MOV na predkladanie návrhov na ocenenie trénera/trénerky za celoživotnú prácu, za dosiahnutie mimoriadnych úspechov, prínos olympijskému hnutiu a k formovaniu života olympionikov (2017 IOC Coaches Lifetime Achievement Awards).
 • Oficiálnu prihlášku Slovenskej asociácie motoristického športu SAMŠ za člena SOV.

 

 

VV SOV schválil:

 

 • M. Vanderku za overovateľa zápisu z 266. zasadnutia VV SOV.
 • Zápis z 265. zasadnutia VV SOV.
 • Kontrolu úloh z 265. VZ SOV.
 • Dodatočne ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • ZPC č. 1 - 11 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • Kandidatúru J. Libu na člena výkonného výboru EOV.
 • Žiadosť Slovenského zápasníckeho zväzu o finančnú podporu v rámci projektu Olympijskej solidarity.
 • Návrh zloženia rád, organizačných zložiek a komisií SOV na olympijský cyklus 2017-2020 a orgánov SOM, a.s. a Nadácie SOV, nasledovne:

 

RADY SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

 

ŠPORTOVÁ RADA SOV:

predseda Peter Korčok (viceprezident SOV pre športy), členovia (v zátvorke je uvedené, koho zastupujú) - za SOV Roman Buček (športový riaditeľ), za SVŠ riaditeľ VŠC Dukla, riaditeľ ŠCP a riaditeľ NŠC, za kolektívne olympijské športy Peter Dedík (zástupca SFZ), Martin Kohút (SZĽH ), Jaroslav Holeša (SZH), Pavol Bagin (SBA), Ľubor Halanda (SFV), za zimné olympijské športy Tomáš Fusko (SZB), Jozef Škvarek (SSZ), za letné olympijské športy Ivan Cibák (Slov. kanoistika), Ján Krišanda (SZJ, podpredseda rady ministra ŠVVŠ pre šport), Anton Siažik (SZBe), za neolympijské športy Daniel Granec (SZF) a Daniel Líška (SZK, predseda komisie neolympijských športov SOV), tajomník: Roman Hanzel (pracovník športového oddelenia SOV).

 

RADA OLYMPIZMU SOV:

predseda Zdenko Kríž (viceprezident SOV pre olympizmus), členovia Martina Kohlová (komisia športovcov SOV), Dagmar Rajčanová (environmentálna komisia SOV), Monika Šišková (komisia SOV pre ženy a šport), Katarína Ráczová (KFP SOV), Viera Bebčáková (SOA), Zdenka Letenayová (SOŠM), Jozef Gönci (viceprezident SOV, dočasne poverený zastupovať SAO), Ivan Čierny (ZOK SR), za SOV Ivana Motolíková, Vladimír Miller, Silvia Remiašová (oddelenie olympizmu SOV).

 

 

ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

 

 

 

 

PREDSEDNÍCTVO SLOVENSKEJ OLYMPIJSKEJ AKADÉMIE:

predseda Pavel Ružbarský (dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity), podpredseda Ján Grexa, členovia Miroslav Bobrík, Viera Bebčáková (predsedníčka komisie výchovy a vzdelávania), zástupca VV SOV Marián Vanderka (dekan FTVŠ UK Bratislava), zástupca ZOK SR Karol Görner (dekan UMB Banská Bystrica)

 

KOLÉGIUM KLUBU FAIR PLAY SOV:

predsedníčka Katarína Ráczová (národná ambasádorka Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play), Janka Stašová (olympionička v hádzanej), zástupkyňa ZOK SR Tatiana Švecová (riaditeľka ŠG v Košiciach), zástupkyňa Slovenského hnutia špeciálnych olympiád Eva Lysičanová, zástupkyňa o.z. Kalokagatia Andrea Ristová, zástupca Slovenského paralympijského výboru Samuel Roško, Peter Buček, Miroslav Tomášik a Zuzana Wisterová (žurnalisti).

 

KURATÓRIUM SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO MÚZEA:

Zdenka Letenayová navrhuje doplniť dvoch ľudí, vyznačených červenou farbou predseda František Chmelár (čestný prezident SOV), členovia Ladislav Asványi (viceprezident SAZ), Gábor Asványi (výkonný riaditeľ SOV), Miroslav Cipár (výtvarník), Peter Čanecký (vedúci katedry scénografie DF VŠMU Bratislava), Dušan Čaplovič (historik, poslanec NR SR), Peter Hyross (riaditeľ Mestského múzea v Bratislave, predseda Zväzu múzeí na Slovensku), Peter Maráky (historik, múzejník, pedagóg FiF UK Bratislava), Peter Osuský (podpredseda SSOŠZ, poslanec NR SR), Radoslav Ragač (generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR), tajomníčka: Zdenka Letenayová (riaditeľka SOV – SOŠM).

 

MÚZEJNÁ RADA SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO MÚZEA:

predseda Zdenko Kríž (viceprezident SOV pre olympizmus), členovia Miroslav Bobrík (historik, pedagóg STU Bratislava), Daniela Čambálová (riaditeľka Západoslovenského múzea Trnava), Tomáš Černák (historik), Branislav Delej (predseda SSOŠZ), Zuzana Kollárová (archivárka Štátneho archívu v Prešove - pracovisko Poprad), Jan Lomíček (vedúci oddelenia dejín telesnej výchovy a športu, HM Národní museum Praha, ČR), Igor Machajdík (historik, Národné športové centrum), Ivana Motolíková (riaditeľka oddelenia olympizmu SOV), František Seman (historik, pedagóg FTVŠ UK Bratislava), Ľubomír Souček (riaditeľ mediálneho oddelenia SOV), tajomníčka: Zdenka Letenayová (riaditeľka SOV – SOŠM).

 

KOMISIA NA TVORBU ZBIEROK SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO MÚZEA:

predseda Vladimír Turčan (archeológ Slovenského národného múzea v Bratislave), členovia Gábor Asványi (výkonný riaditeľ SOV), Magdaléna Bekessová (riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade), Elena Kurincová (historička Múzea mesta Bratislava), Zdenko Kríž (viceprezident SOV pre olympizmus), Darina Salátová (SOŠM – Stála expozícia dejín lyžovania na Slovensku v Kremnici), tajomník: Viliam Karácsony (pracovník SOV – SOŠM).

 

ZDRUŽENIE OLYMPIJSKÝCH KLUBOV SR

Združenie olympijských klubov (ZOK) SR je organizačná zložka SOV, jeho valné zhromaždenie však tvoria zástupcovia 21 regionálnych olympijských klubov, ktoré pôsobia ako samostatné právne subjekty. Valné zhromaždenie ZOK SR 31. marca 2017 v Bojniciach zvolilo nasledovné nové zloženie orgánov: predseda Ivan Čierny, členovia výkonného výboru Mária Jasenčáková (OK Vysoké Tatry), Viliam Mjartan (OK Spišská Nová Ves), Jaroslav Klus (OK Kysuce), Jozef Uchaľ (OK Michalovce), Peter Tichý (OK Prievidza - 3. júla 2017 zomrel) – bude potrebné na najbližšom VZ ZOK zvoliť nového člena VV ZOK.

 

KOMISIE SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

 

LEGISLATÍVNO-PRÁVNA KOMISIA SOV:

Členovia Marcel Blažo, Jaroslav Čollák, Miroslav Hlivák, Viktor Karel, Jaroslav Lovašš, Michal Rampášek, Žaneta Surmajová, Matúš Štulajter, Igor Šumichrast, Oliver Pravda, Katarína Mravíková, tajomník Patrik Hrbek.

 

LEKÁRSKA A ANTIDOPINGOVÁ KOMISIA SOV:

predseda Roman Fano, Monika Bartošová (lekárka basketbalovej reprezentácie, SSTVL), Ján Berec (predseda zdravotnej komisie SVF), Žaneta Csáderová (riaditeľka ADA SR), Branislav Delej, predseda SSTVL), Milan Gašpárek (fyzioterapeut Physio-Medical, s.r.o.), Ján Grauzel (športový traumatológ Sportclinic, s.r.o.), Pavol Hajmássy (reprezentačný lekár SAZ), Ivan Macek (infektológ a pediater, lekár jun. repr. kanoistiky na divokej vode), Andrea Švrčková (predsedníčka zdravotnej komisie SZĽH), Vladimír Vachalík (internista, lekár VŠC Dukla Banská Bystrica), tajomník: Roman Buček (športový riaditeľ SOV).

 

MEDIÁLNA A EDIČNÁ KOMISIA SOV:

predseda Zdenko Kríž (viceprezident SOV pre olympizmus), členovia Ladislav Antal (TASR), Svetlana Barátová (RTVS/SRo), Gabriel Bogdányi (Šport), Tomáš Grosmann (predseda KŠR SSN), Oľga Hamadejová (RTVS/STV - šport), Ivan Janko (RTVS/STV – spravodajstvo), Richard Fides (Grape PR), Zdenka Letenayová (SOV – SOŠM), Peter Pašuth (Šport), Stano Ščepán (RTVS/STV), Marián Šimo (voľný novinár), Boris Vanya (Sme), prizývaný Roman Tomko (SOM, a.s.), tajomník: Ľubomír Souček (riaditeľ mediálneho oddelenia SOV).

 

KOMISIA ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV SOV:

predseda Jozef Liba (generálny sekretár SOV), členovia Danka Barteková (členka MOV a zástupkyňa KŠ SOV), Elena Mallicková (MZVaEZ SR), Adriana Mickovičová (MŠVVaŠ SR), Ivan Štulajter (katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie UMB Banská Bystrica), Ľubor Halanda (člen VV SOV, SVF), Jozef Kliment (generálny sekretár SFZ), Anna Kirnová (SAZ), Ivor Lehoťan (SZB), Miroslav Haviar (Slovenská kanoistika), zástupca neolympijských športov Daniel Granec (florbal), expert Alfons Juck, tajomníčka: Petra Gantnerová (riaditeľka medzinárodného oddelenia SOV).

 

ENVIRONMENTÁLNA KOMISIA SOV:

predsedníčka Dagmar Rajčanová, členovia Alica Kučerová (Slovenská agentúra životného prostredia), Milan Boroš (Štátna ochrana prírody SR), Jaroslav Kompán (katedra telesnej výchovy a športu UMB v Banskej Bystrici), Kateřina Javorská (pedagogička na Akadémii umení v Banskej Bystrici), Adam Lehocký (športový moderátor TV Markíza), Juraj Bobula (dlhoročný predseda environmentálnej komisie), Alexandra Longová (olympionička).

 

KOMISIA SOV PRE ŽENY A ŠPORT:

predsedníčka Monika Šišková (členka VV SOV), členovia Mária Mračnová (zástupkyňa ZOK SR), Anna Jašeková (členka OK Bratislava), Klára Urbánová (novinárka), Angelika Révész (zástupkyňa ZOK SR), Oľga Kyselovičová (katedra gymnastiky FTVŠ UK v Bratislave), Igor Machajdík (NŠC), Lenka Tlučáková (katedra športovej edukológie a humanistiky Fakulty športu Prešovskej univerzity), Jana Labudová (katedra športov v prípade a plávania FTVŠ UK v Bratislave), Ivana Motolíková (riaditeľka oddelenia olympizmu SOV).

 

KOMISIA NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV SOV:

predseda Daniel Líška (člen VV SOV, zástupca bojových športov – karate), členovia - zástupcovia loptových športov Dušan Noga (bejzbal, zároveň tajomník komisie), Daniel Granec (florbal), zástupcovia precíznych športov Samuel Koniar (biliard), František Jablonický (šach), zástupca silových športov Boris Mlsna (kulturistika, fitnes a silový trojboj), zástupcovia moderných športov Juraj Turan (frisbee), Denisa Oravcová (vodné lyžovanie), zástupca tanečných športov Stanislav Kočiš.

 

KOMISIA ŠPORTOVCOV SOV:

predseda Matej Tóth (atletika, mandát do skončenia OH 2020), podpredseda Milan Jagnešák (boby, mandát do skončenia ZOH 2018), členka ex officio za komisiu športovcov MOV Danka Barteková (športová streľba), členovia - za zimné športy (všetci s mandátom do skončenia ZOH 2018) Ivan Bátory (beh na lyžiach), Janka Gereková (biatlon), za letné športy Richard Varga (triatlon), Richard Nagy (plávanie), Zuzana Rehák Štefečeková (športová streľba), Martina Kohlová (rýchlostná kanostika), tajomník: Boris Demeter (športové oddelenie SOV).

 

ÚSTREDNÝ ŠTÁB OLYMPIJSKÝCH FESTIVALOV SLOVENSKA:

predseda Anton Javorka, členovia Imrich Kováč (Banskobystrický SK), Michal Nálepka (Bratislavský SK), Jozef Špilár (Košický SK), Mária Otottová (Nitriansky SK), František Marcinčin (Prešovský SK), Ľubica Kukučková (Trenčiansky SK), Eduard Guniš (Trnavský SK), Renata Wildová (Žilinský SK).

 

ORGÁNY SLOVENSKEJ OLYMPIJSKEJ MARKETINGOVEJ, A.S.

Predstavenstvo SOM, a.s.: predseda Gábor Ásványi, členovia Daniel Líška, Martin Kohút.

Dozorná rada SOM, a.s.: predseda Marián Kukumberg, podpredsedníčka Lucia Veselská, členovia Štefan Rosina, Jozef Jurášek, Ľubor Halanda.

 

ORGÁNY NADÁCIE SOV

Správca nadácie: Anton Siekel

Správna rada: predseda Dušan Guľáš, členovia Zuzana Rehák Štefečeková, Ľubor Halanda, Juraj Minčík, Martina Kohlová, Katarína Ráczová, Jaroslav Rybanský, Ján Barczi.

Revízorka: Mária Jasenčáková.

Administratíva: Dominika Nestarcová


267. ZASADNUTIE VÝKONNÉHO VÝBORU SOV, BRATISLAVA, 5. OKTÓBRA 2017

VV SOV zobral na vedomie:

 • Informáciu A. Siekela o jeho aktivitách v septembri 2017.
 • Správu riaditeľa športového a metodického oddelenia SOV R. Bučeka o prípravách na ZOH 2018 PyeongChang.
 • Informácie o zasadnutí a aktivitách VV ZOK prednesené výkonným riaditeľom SOV G. Asványim.
 • Informácie prezidenta SOV o podujatí Dotkni sa hviezd.
 • Informácie prezidenta SOV o plánovanom pietnom akte odhalenie pamätnej tabuľky Evy Šuranovej a pripomenutia si pamiatky olympionikov zo Slovenska pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých
 • Záverečnú správu k projektu SUCCESS prednesú generálnym sekretárom SOV J. Libom.
 • Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o stretnutí predstaviteľov národných olympijských výborov strednej a východnej Európy.
 • Informácie členky VV SOV M. Šiškovej o projekte Vykročte za zdravím.
 • Informácie o doručení žiadosti Slovenského bežeckého spolku o prijatie za člena SOV.
 • Informácie J. Libu o prípravách  25. výročia SOV.
 • Informácie Z. Kríža o nedávnych zberateľských podujatiach.VV SOV schválil:

 • R. Petrisku za overovateľa zápisu z 267. zasadnutia VV SOV.
 • Zápis z 266. zasadnutia VV SOV.
 • Kontrolu úloh z 266. VZ SOV.
 • Nomináciu M. Martikána na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii šport.
 • ZPC č. 1 - 8 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • Nomináciu P. Tkáča za kandidáta na pozíciu mladý reportér na OHM 2018 v Buenos Aires, ktorá bude predložená EOV.
 • Predložený štatút legislatívno-právnej komisie SOV.
 • Návrh loga k 25. výročiu SOV.268. ZASADNUTIE VÝKONNÉHO VÝBORU SOV, BRATISLAVA, 9. NOVEMBRA 2017

VV SOV zobral na vedomie:

 

 • Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v októbri 2017.
 • Informácie A. Siekela o zasadnutí ANOC 2017 v Prahe. 
 • Informácie riaditeľa športového a metodického oddelenia SOV R. Bučeka o prípravách na ZOH 2018 PyeongChang.
 • Informácie viceprezidenta SOV J. Gönciho o aktivitách smerujúcich k obnoveniu činnosti Slovenskej asociácie olympionikov.
 • Informácie výkonného riaditeľa SOV G. Asványiho o rokovaniach a spolupráci s 
  X-bionic Sphere.
 • Informácie viceprezidenta SOV Z. Kríža a právnika SOV P. Hrbeka o aktivitách SOV v oblasti legislatívy a komunikácii s MŠVVaŠ SR.
 • Informácie viceprezidenta SOV Z. Kríža o projekte Olympijské festivaly Slovenska 2017.
 • Informácie viceprezidenta SOV Z. Kríža o projekte Sme jeden tím 2017.


VV SOV schválil:

 • Z. Kríža za overovateľa zápisu z 268. zasadnutia VV SOV.
 • Zápis z 267. zasadnutia VV SOV.
 • Kontrolu úloh z 267. VZ SOV.
 • Stanovisko VV SOV k osobitným požiadavkám SZĽH na zmenu termínu a spôsobu dopravy tímu ľadového hokeja na ZOH 2018 Pjongčang.
 • Dodatočne ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého G. Asványim.
 • ZPC č. 1 - 7 podľa návrhu predloženého G. Asványim.
 • Predložené návrhy ocenení, ktoré odporučila KFP SOV.
 • Návrh rozdelenia Solidarity MOV na III. YOG Buenos Aires 2018 predložený športovým oddelením SOV.
 • Plán práce VV SOV na I. polrok 2018.​​​

 

269. ZASADNUTIE VÝKONNÉHO VÝBORU SOV, BRATISLAVA, 7. DECEMBRA 2017

VV SOV zobral na vedomie:

 • Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v novembri 2017.
 • Informácie riaditeľa športového a metodického oddelenia SOV R. Bučeka o prípravách na ZOH 2018 PyeongChang.
 • Informácie generálneho sekretára SOV J. Liba o plánovaných aktivitách pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku SOV.
 • Informácie výkonného riaditeľa SOV G. Asványiho o aktivitách SOV v roku 2018.
 • Informácie externého marketingového manažéra R. Tomka o činnosti marketingu.
 • Informácie viceprezidenta SOV J. Gönciho o aktivitách smerujúcich k obnoveniu činnosti Slovenskej asociácie olympionikov.
 • Žiadosť Slovenského zväzu dráhového golfu o prijatie za člena SOV.VV SOV schválil:

 • J. Gönciho za overovateľa zápisu z 269. zasadnutia VV SOV.
 • Zápis z 268. zasadnutia VV SOV.
 • Kontrolu úloh z 268. VZ SOV.
 • VV SOV prijal stanovisko k rozhodnutiu MOV ohľadom dopingového škandálu.
 • Úlohu vypracovať list, ktorý bude adresovaný zástupcom spoločností Kia Motors Corporation a Samsung a jeho obsahom bude výzva SOV k súčinnosti a spolupráci. Rovnako tak vypracovať sumár o stretnutiach so zástupcami MH SR, MK SR a MDV SR a ich prínose a prístupe k ZOH a možnej prezentácii Slovenska v Slovenskom dome.
 • ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • Smernicu o verejnom obstarávaní spolu s jej štyrmi prílohami.
 • Úlohu vypracovať krátke správy o činnosti jednotlivých pracovných skupín, ktoré budú obsahovať informácie o členoch pracovnej skupiny, rekapituláciu aktivít a vízii do budúceho roka 2018.
 

270. ZASADNUTIE VÝKONNÉHO VÝBORU SOV, BRATISLAVA, 19. DECEMBRA 2017

VV SOV zobral na vedomie:

 • Informáciu M. Kukumberga o vzdaní sa funkcie kontrolóra SOV.


VV SOV schválil:

 • P. Korčoka za overovateľa zápisu z 270. zasadnutia VV SOV.
 • Návrh volebného poriadku na voľbu kontrolóra SOV.
 • Úlohu vypracovať a odoslať oficiálnu pozvánku na zasadnutie VV SOV dňa 11.1.2018 pre zástupcov tímu bobistov z dôvodu objasnenia ich situácie a poskytnutia oficiálnych informácií o stave kvalifikácie a splnení potrebných administratívnych záležitostí.

Autor: SOV

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY PJONGČANG 2018 (9. – 28. februára 2018)

Exkluzívny partner

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partner

Dodávatelia

Mediálni partneri

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenie cookies.
Súhlasím X