Olympijská symbolika

Zákonná ochrana olympijskej symboliky

Slovenský olympijský výbor už viackrát zaznamenal prípady neoprávneného a nesprávneho používania olympijskej symboliky. Aby sa predišli prípadným nepríjemnostiam, SOV informuje verejnosť o možnosti používania olympijskej symboliky a o obmedzeniach, ktoré sa na to vzťahujú.

Podľa Olympijskej charty olympijskú symboliku tvorí olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské heslo, olympijský oheň, olympijská pochodeň, olympijská hymna, olympijský emblém a výraz “olympijský” a “olympiáda” vo všetkých gramatických tvaroch. 

Vyššie uvedené symboly sú výhradným majetkom Medzinárodného olympijského výboru. Na základe tejto skutočnosti, športovec, bez ohľadu na to či ide o olympijského víťaza či medailistu, nie je oprávnený poskytovať svojim sponzorom súhlas na používanie týchto symbolov na komerčné účely, a to za žiadnych okolností. Rovnaké zákonitosti platia taktiež v súvislosti so symbolmi jednotlivých olympiád, či už ide o logo olympiády, alebo jej názov.

Na území Slovenskej republiky je používanie a ochrana olympijskej symboliky súčasťou zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 226/1994 Z.z. z 18. augusta 1994 o Slovenskom olympijskom výbore. Podľa litery zákona súhlas na používanie olympijskej symboliky fyzickými osobami a právnickými osobami za podmienok uvedených v Olympijskej charte a ustanovených v tomto zákone vydáva výlučne Slovenský olympijský výbor.

Slovenská olympijská marketingová a.s., ktorá vznikla v súlade s týmto zákonom, a ktorej stopercentným vlastníkom je Slovenský olympijský výbor, má na starosti reklamný a licenčný predaj olympijskej symboliky. Olympijskú symboliku Slovenského olympijského výboru tvorí emblém (odznak), vlajka a iné symboly Slovenského olympijského výboru schválené Medzinárodným olympijským výborom.

Súhlas Slovenského olympijského výboru nie je potrebný, ak sa olympijská symbolika používa na účely rozširovania ideí olympizmu. V masmédiách sa môže olympijská symbolika používať výlučne na informácie o olympijskom hnutí a jeho činnostiach bez zneužívania na obchodné a iné podnikateľské účely. 
  
Oprávnené fyzické osoby a právnické osoby môžu používať olympijskú symboliku len v rámci územia, lehôt a účelu určených v súhlase Slovenského olympijského výboru. Právnické osoby a fyzické osoby sa môžu uchádzať o súhlas Medzinárodného olympijského výboru na používanie olympijskej symboliky len prostredníctvom Slovenského olympijského výboru.
 

ZÁKON chráni olympijskú symboliku a ZAKAZUJE:

a. používanie olympijskej symboliky, ktoré by bolo nevhodné, klamlivé, neprimerané, alebo ktorým by sa prejavovala neúcta k olympijskej myšlienke,

b. používanie olympijskej symboliky na výrobné, obchodné alebo iné účely bez súhlasu Slovenského olympijského výboru,

c. prekročenie lehoty na používanie a porušenie iných podmienok používania olympijskej symboliky uvedených v súhlase Slovenského olympijského výboru.

Ak olympijskú symboliku používa neoprávnená osoba, alebo ak sa používa v rozpore so zákonom a podmienkami súhlasu, vyzve Slovenský olympijský výbor túto osobu na skončenie neoprávneného používania olympijskej symboliky a na uhradenie škody; v prípade podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu podá podnet príslušnému orgánu na konanie podľa zákona. 

Slovenský olympijský výbor upozorňuje, že porušenie povinností ustanovených týmto zákonom je priestupkom na úseku kultúry a priestupkom na úseku všeobecnej vnútornej správy, alebo trestným činom na úseku autorského práva a porušovania práv na ochrannú známku, obchodné meno a chránené označenie pôvodu. Slovenský olympijský výbor upozorňuje verejnosť, športovcov, i rôzne právnické osoby na vyššie uvedené fakty a v súlade so zákonom žiada, aby bez súhlasu SOV nepoužívali v rámci reklamných kampaní alebo na iné komerčné účely olympijskú symboliku - olympijský symbol, olympijskú vlajku, olympijské heslo, olympijský oheň, olympijskú pochodeň, olympijskú hymnu, olympijskú medailu, olympijský emblém a výraz “olympijský” alebo “olympiáda” vo všetkých gramatických tvaroch. V prípade záujmu o používanie ktoréhokoľvek z olympijských symbolov je potrebné kontaktovať Slovenský olympijský výbor.

Autor: SOV

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY PJONGČANG 2018 (9. – 28. februára 2018)

Exkluzívny partner

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partner

Dodávatelia

Mediálni partneri

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenie cookies.
Súhlasím X